Cấu trúc STAR trong viết luận và trình bày phỏng vấn

Trên trang Office of Qualifications and Examinations Regulation của Chính phủ Anh chia sẻ về cấu trúc STAR để viết luận và trình bày phỏng vấn khi ứng tuyển công việc, nhưng mình nghĩ mọi người hoàn toàn có thể áp dụng được vào việc nộp học bổng nên chia sẻ lại.

STAR viết tắt của:
– Situation: tình huống bạn trải qua (thường cần ở bằng hoặc trên level công việc mà bạn đang làm, để thấy tình huống này thử thách; và đây cũng cần là tình huống mà bạn đã thể hiện tốt khả năng của bản thân);
– Task: nhiệm vụ bạn được giao;
– Action: hành động của bạn để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tình huống kế trển (hãy nhớ ở đây là hành động của bạn, chứ không phải của người khác; khi viết nên sử dụng thể chủ động như “I organised a meeting” thay vì bị động “a meeting was organised by me”); và
– Result: kết quả bạn đạt được, mang lại cho công ty/tổ chức/cá nhân (người khác hoặc bạn).

Các bạn có thể xem ví dụ về cách chia sẻ câu chuyện của bản thân trong ví dụ ở hình đính kèm bài viết này.